Statut 

STATUT
KOŁA NAUKOWEGO - KLUBU STUDENTÓW INFORMATYKI
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

"Koło Naukowe - Klub Studentów Informatyki Politechniki Poznańskiej" zwany dalej Kołem jest organizacją o charakterze koleżeńskim, skupiającą studentów i absolwentów informatyki Politechniki Poznańskiej.

§2

Koło działa na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

§3

Cele Koła:

 1. Organizowanie spotkań klubowych
 2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 3. Popularyzacja nauk informatycznych
 4. Współpraca z innymi organizacjami
 5. Organizowanie wśród studentów ankiety "Nasza Ocena"
 6. Współorganizowanie zawodów programistycznych
 7. Dobra zabawa

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§2

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student lub absolwent informatyki Politechniki Poznańskiej. O przyjęciu do Koła innych osób decyduje Rada Koła.

§3

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu składki.

§4

Godność członka honorowego nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla Koła Walne Zebranie na wniosek członka koła.

§5

Członek Koła ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w pracach Koła
 2. Czynnego i biernego udziału w wyborach do Rady Koła
 3. Występowania do Rady Koła z wnioskami i postulatami
 4. Posiadania i noszenia odznak Koła

§6

Obowiązki zwyczajnego członka Koła:

 1. Przestrzeganie statutu i regulaminu oraz uchwał Walnego Zebrania
 2. Branie udziału w Walnych Zebraniach Koła
 3. Opłacanie składek członkowskich

§7

Członkostwo w Kole ustaje z powodu:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
 2. Wykluczenia z Koła na podstawie decyzji Walnego Zebrania
 3. Trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na Walnych Zebraniach Koła
 4. Nieopłacenia składki członkowskiej

WŁADZE KOŁA


§1

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie
 2. Rada Koła

§2

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz:

 1. Rada Koła
 2. Prezes Koła

§3

Walne Zebranie Koła odbywa się co najmniej raz w semestrze. Jest ono zwoływane przez Radę Koła. Rada Koła zobowiązana jest zwołać Walne Zebranie na wniosek co najmniej 25% członków Koła.

§4

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. Podejmuje ono uchwały, ma prawo do zmiany Statutu, odwołania Rady Koła oraz rozwiązania Koła. Walne Zebranie podejmuje decyzje większością głosów. Decyzja o rozwiązaniu Koła musi być podjęta jednomyślnie.

§5

Rada Koła:

 1. Kieruje działalnością Koła między Walnymi Zebraniami, w szczególności:
  • Decyduje o tym komu powierzyć organizację kolejnych spotkań klubowych
  • Kwalifikuje osoby na imprezy klubowe w przypadku, gdy liczba chętnych przewyższa liczbę miejsc
 2. Rozstrzyga kwestie sporne

§6

W skład Rady Koła wchodzi od 4 do 6 członków Koła. Rada Koła jest wybierana przez Walne Zebranie w wyborach jawnych i bezpośrednich. Kadencja Rady Koła trwa dwa semestry.

§7

Członkowie Rady Koła wybierają między sobą Prezesa Koła, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarzy.

INNE POSTANOWIENIA§1

Koło prowadzi swoją działalność przez organizowanie spotkań klubowych. Dokładny termin spotkań ustala organizator spotkania w porozumieniu z Radą Koła. Spotkania Koła są spotkaniami otwartymi.

§2

Fundusze na działalność Koło pozyskuje ze składek członkowskich, subwencji, darowizn i własnej działalności.

§3

Za finanse klubu odpowiedzialny jest skarbnik.

§4

Składki płatne są w ciągu pierwszego miesiąca każdego semestru.