Ankieta studencka Nasza Ocena 

Już na spotkaniu założycielskim klubu studenci poruszyli ważną kwestię możliwości oceny prezentowanego im podczas studiów materiału, jak również formy prowadzenia poszczególnych zajęć. Dużo wniosków zostało wysuniętych z dyskusji na forum BooBoo z ówczesnym opiekunem koła, prof. Jerzym Nawrockim, o prowadzonych przez niego przedmiotach Programowanie Niskopoziomowe oraz Języki Formalne i Kompilatory. Ustalono, że najdogodniejszą forma wyrażenia oceny przez studentów będzie anonimowa ankieta wzorowana na podobnych inicjatywach z uniwersytetów zachodnich. Na tej podstawie podjęto próbę stworzenia pierwszej edycji ankiety dotyczącej oceny zajęć na kierunku Informatyka na wszystkich rocznikach. Ankieta ta otrzymała nazwę "Nasza Ocena" i została przeprowadzona po raz pierwszy w czerwcu 1993 r. Od samego początku istnienia ankiety jej gorącymi zwolennikami byli prof. Jan Węglarz oraz prof. Jacek Błażewicz, którzy udzielili twórcom wielu wskazówek i wsparcia. Podstawowym problemem, jaki trzeba było pokonać wdrażając ankietę, było zaakceptowanie zestawu pytań skierowanych do studentów w formie, która nie kwestionowałaby roli i praw osoby prowadzącej zajęcia, a jednocześnie umożliwiałaby proste wyrażenie opini. Po rozwiązaniu początkowych problemów proces realizacji ankietowania ruszył, a jego wyniki były wywieszane w gablocie Instytutu Informatyki oraz przekazywane Dziekanowi Wydziału Elektrycznego, dyrekcji Instytutu Informatyki i kierownictwu Katedry Automatyki, Robotyki i Informatyki. Wiosną 1995 roku ankieta odniosła znaczny sukces. Komisja ds. Kształcenia na Kierunku Informatyka uwzględniła jako jedno z kryteriów jej wyniki przy dyskusji o zmianach w programie nauczania informatyki, jak również przy przydziale osób do prowadzenia konkretnych przedmiotów. W tym momencie ujawniły się również różne wątpliwości co do formy ankiety, sposobu przeprowadzania ankietowania, jak również znaczenia otrzymywanych wyników. W związku z tym w czerwcu 1995 r. BooBoo zorganizowało spotkanie Koła z przedstawicielami Instytutu Informatyki oraz Poznańskim Kołem PTI, w wyniku którego ustalono odpowiednie modyfikacje w przeprowadzaniu ankiet. Pewien problem sprawiło wprowadzenie w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Z jej powodu zaprzestano wywieszać w gablocie informacje o prowadzących zajęcia, pozostawiając jedynie dane dotyczące ocen przedmiotów.

Obecnie ankieta mieści się na dwustronnie zadrukowanej kartce formatu A5 i jest co semestr przeprowadzana na wszystkich rocznikach studiów inżynierskich kierunku informatyka, jak również na poszczególnych specjalizacjach studiów magisterskich. Warto wspomnieć o zrealizowanym na potrzeby ankiety projekcie inżynierskim. W początkowej fazie dane z ankiety były wprowadzane do arkuszy kalkulacyjnych i "ręcznie" przetwarzane, a następnie opracowywane do postaci raportu. Następnie kolega Maciej Szumocki napisał prosty program ułatwiający wprowadzanie wyników do aruksza kalkulacyjnego, a Piotr Wierzejewski stworzył zestaw makropoleceń ułatwiających przetwarzanie wyników. Narzędzia te były jednak niewystarczające do zautomatyzowania przetwarzania dużej ilości danych. Dlatego przygotowano projekt zaawansowanego oprogramowania, które wspiera gromadzenie danych z przeprowadzonych edycji ankiety w bazie danych, ich przetwarzanie jak również prezentowanie wyników poszczególnych edycji. Przy współpracy z użykownikiem program jest w stanie wygenerować kilka rodzajów raportów zbiorczych (np. dla Dyrekcji Instytutu, czy bardziej szczegółowych dla poszczególnych wykładowców). Ponadto przygotowano narzędzia do wykonywania analizy porównawczej ocen z kilku kolejnych lat. Projekt został zainicjowany przez dr Jerzego Stefanowskiego, a konsultowany i wspierany przez ówczesnego prezesa Koła Piotra Wierzejewskiego i Bartosza Waltera. Pierwszą wersję oprogramowania stworzył zespół Ł. Wielebski, M. Ornoch, M. Polewczyński oraz M.Machowski. Później opiekę nad projektem przejął pan Bartosz Walter, a obecnie zajmuje się nim Jędrzej Jajor, który dokonał dalszych prac programistycznych nad udoskonaleniem aplikacji. Obecnie Koło po każdej edycji organizuje spotkanie z dyrekcją Instytutu Informatyki, jak również pracownikami zainteresowanymi wynikami ankiety, na którym prezentowane są rezultaty i prowadzona jest dyskusja o nich.

W powstanie i doskonalenie ankiety, zwłaszcza w początkowej fazie, było także zaangażowane wiele innych osób, wśród których należy wymienić m.in. członków Klubu: Adama Czajkę, Zbigniewa Cielubę, Pawła Dudka, Tomasza Janowskiego, Macieja Lewandowskiego, Mariusza Masłowskiego, Krzysztofa Orłowskiego, Zbigniewa Persaka, Michała Szychowiaka, Pawła Świerzko i Macieja Zakrzewicza. Od momentu powstania ankiety w Radzie Koła powstała funkcja osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie "Naszej Oceny" - koordynatora ds. ankiety.